Концепция и тематичен обхват

Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП“

С цел повишаването на енергийна ефективност с формулирани насоки за  събиране и анализиране на информация за потреблението на енергия; практическите действия  по изграждане, мониторинг и подобряване на системите за енергийно управление; прилагане на  мерки за повишаване енергийната ефективност на основни групи енергийни потребители; изграждане на енергийна информационна система, както и добри практики в областта на енергийното развитие.

По проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие“

 

УЧЕБЕН ПЛАН И ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ

 1. Въведение
 • Причина – за да изпадне човечеството в ситуация „борба за оцеляване“ (т.е. – борба срещу климатичните промени).
 • Историческо развитие на енергопотреблението. Изкопаемите органични горива – основен енергиен източник в миналото, настоящето и обозримото бъдеще.
 • Място на ядрената енергетика в енергийния микс.
 • Причини за климатичните промени:

а/ Освобождаване на консервираните – слънчева енергия и CO2 в органичните горива.

б/ Енерго-отделяне от ядрените горива.

в/ Ниска ефективност на оползотворяване на разполагаемите енергийни ресурси и енергия.

 • Енергийните ресурси – инструмент за икономическо и политическо въздействие.
 • Изход

a/ Усвояване на ВЕИ.

б/ Драстично повишение на ефективността на потребление на енергийните ресурси – изкопаеми и възобновяеми.

в/ Минимизиране на енергопотреблението.

 

2. Относно начина на провеждане на обучението и използваната терминология.

 • Дефиниране и уточняване съдържанието на понятията:
  • Енергия
  • Енергийна ефективност
  • Мениджмънт
  • Мениджър
  • Мониторинг
 • Помощни учебни материали. БДС EN ISO 50001.
 • Относно начина на провеждане на обучението
 • Предложение – за идентифициране на други потребности от обучение по проблеми на управление на енергопотреблението, мерки за енергоспестяване, изготвяне на документи и договори

3. Нормативна основа за осъществяване на енергиен мениджмънт в предприятията и въвеждане на системи за управление на въздействията върху околната среда.

 • Енергийна стратегия на Европейския съюз и на страната.
 • Нормативна база на страната в областта на повишаване на ефективността на оползотворяване на енергийните ресурси и разполагаемата енергия.
 • Нормативна база за усвояване на BEU.
 • Нормативна база в областта на въздействие на енергетиката върху околната среда.

4. Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт.

 • Система за енергиен мениджмънт (СЕМ): съдържание, цел на СЕМ, основание за внедряване.
 • Разработване и внедряване стъпка по стъпка. Цикъл на Деминг.
 • Внедряване на БДС EN ISO 50001. Етапи:
  • Подготовка
  • Планиране
  • Изпълнение
  • Проверка
  • Въведение
 • Сертифициране на система за енергийна ефективност.

5. Структура на потребление на източниците на топлоенергия в предприятието.

 • Потребявани количества органични горива.
 • Потребявани количества BEU.
 • Енергийни характеристики на източниците на топлоенергия.
 • Изразяване на енергийните потенциали на източниците в едни и същи мерни единици на SI-система.
 • Емисионни характеристики на горивата (за производство на топлоенергия – 87 kg. CO2/GJ или 0,313 t. CO2/MWH).

6. Събиране и структуриране на информацията за потребление на електроенергия в предприятието.

 • Методи и източници за събиране на информацията;
 • Структура на потреблението на електроенергия;
 • Електроснабдяване на предприятието;
 • Генериране на електроенергия в предприятието;
 • Основни потребители на електрическа енергия: електрозадвижвания; осветление; кондиционери; отопление; електрически пещи и др.;
 • Управление на електрическите товари;
  • Ограничаване на търсенето на електроенергия;
  • Намаляване на върховите товари;
  • Собствена генерация;
  • Подобряване на фактора на мощност и намаляване на хармониците;
  • Показатели на разход на електроенергия. Енергийни характеристики.
 • Идентификация на загубите на електроенергия и потенциала за намаляване на потреблението на електроенергия;
 • Генериране, пренос и разпределение, потребление на електроенергия;
 • Средства за измерване и контрол на потреблението на електроенергия.
 • Средства за измерване и контрол на качеството на електрическата енергия;
 • Организация и структуриране на информацията;
 • Разработване и оценка на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

7. Енергийното обследване на предприятието като инструмент на анализа на потреблението на енергия.

 • Опростено, детайлно и контролно обследване.
 • Етапи на обследването.
 • База данни за енергопотреблението.
 • База данни за произвежданата продукция.
 • Базова линия на енергопотребление.
 • Видове базови линии.

8. Енергопотребление в сгради.

 • Въведение.
 • Измерване и определяне на тенденцията за използване на енергия в сградите.
 • Работа с денградуси.
 • Фактори, влияещи върху показателите за енергийна ефективност в сгради.
 • Потребление на енергия за отопление, вентилация и климатизация (OBK системи).
  • Намаляване на топлинните загуби на сградата.
  • Оценка на съществуващото оборудване на OBK системи.
  • Управление на OBK системи.
  • Експлоатация и поддръжка на OBK системи.
 • Препоръчителни мерки за енергоспестяване.

9. Изграждане и използване на енергийна информационна система.

 • Въведение. Цели на системата.
 • Енергийни данни – обект на измерване, мониторинг и анализ.
 • Елементи на енергийната информационна система.
 • Системата за мониторинг и контрол – като част от общата система за енергиен мениджмънт. Нива на системите – локално ниво; ниво – енергиен мениджмънт; ниво – фирмен мениджмънт.

10. Системи за енергиен мениджмънт – CEM.

 • Въведение.
 • Основни принципи на енергийния мениджмънт.
 • Структура на енергийния мениджмънт.

11. Оценка на ефекта на енергийните информационни системи.

 • Сравнение на базовите линии – преди и след въвеждане на енергийната информационна система.
 • Връзка на енергийната информационна система с фирмената система за управление.
 • Практически съвети при реализацията на енергийните информационни системи.

12. Мерки за подобряване на ефективността на потребление на енергийни ресурси и на енергия в производствено предприятие.

 • Възможни мерки за икономия на енергия и за опазване на околната среда.
 • Примерен списък на допустими мерки за реализиране на енергийни спестявания и сроковете им на действие. (Приложение 1 към Чл. 3 ал. 1 на Наредба Nº Е-PD-04-03/04.05.2016 – DB бр.38/2016 г.).
 • Примери за успешни енергоспестяващи мерки.

 

 

 

ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”

Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“

Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.